نیم شقه گوسفندی

 • وزن نیم شقه گوسفندی : 6 کیلوگرم
 • مبلغ هر کیلوگرم نیم شقه گوسفندی : 758,000 تومان
مجموع: 4,548,000 تومان • نیم شقه گوسفندی نصف یک شقه گوسفند و یک چهارم کل گوسفند می باشد

 • مانند شقه به صرفه ترین قیمت برای خرید گوشت گوسفندی می باشد

 • نیم شقه های فروشگاه احسان نصفه همه اجزا یک شقه هست و به تناسب شقه از همه اجزا استفاده می شود. تناسب خورشتی ها و ضایعات یک نیم شقه مانند شقه می باشد

 • ضایعات یک نیم شقه پس از پاک سازی کامل حدود 500 گرم می باشد

 • حدود 2.5 کیلو از گوشت خورشتی بی استخوان و با استخوان مانند ماهیچه می باشد.

لطفا توضیحات خود را در مورد این سفارش بفرمایید:
تعداد: عدد
 • نیم شقه گوسفندی نصف یک شقه گوسفند و یک چهارم کل گوسفند می باشد

 • مانند شقه به صرفه ترین قیمت برای خرید گوشت گوسفندی می باشد

 • نیم شقه های فروشگاه احسان نصفه همه اجزا یک شقه هست و به تناسب شقه از همه اجزا استفاده می شود. تناسب خورشتی ها و ضایعات یک نیم شقه مانند شقه می باشد

 • ضایعات یک نیم شقه پس از پاک سازی کامل حدود 500 گرم می باشد

 • حدود 2.5 کیلو از گوشت خورشتی بی استخوان و با استخوان مانند ماهیچه می باشد.